Notice: Cache failed on disk write, class stdClass, path //cache/cmsapi/html/cmsapiDatabase/ddac8c367472d955e41dcc4e01839f2a in /plugins/cmsapi/cmsapi/cmsapi.cache.php on line 55

Notice: Cache failed on disk write, class glossaryGlossaryManager, path //cache/cmsapi/singleton/glossaryGlossaryManager in /plugins/cmsapi/cmsapi/cmsapi.cache.php on line 55

Notice: Cache failed on disk write, class glossaryEntryManager, path //cache/cmsapi/singleton/glossaryEntryManager in /plugins/cmsapi/cmsapi/cmsapi.cache.php on line 55

Notice: Cache failed on disk write, class glossaryEntryManager, path //cache/cmsapi/singleton/glossaryEntryManager in /plugins/cmsapi/cmsapi/cmsapi.cache.php on line 55
SUiKZP | Słowniczek
startgeoportalprojekty szkół
   Strona główna Słowniczek

Słowniczek

Glossary of terms used on this site

SUiKZP

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium; Opracowanie planistyczne określające politykę przestrzenną gminy. W studium uwzględnia się uwarunkowania wynikające w szczególności z: dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu, występowania obiektów i terenów chronionych, stanu funkcjonowania środowiska przyrodniczego i kulturowego, prawa własności gruntów, jakości życia mieszkańców, zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych. W studium określa się w szczególności: walory i zagrożenia środowiskowe, formy ochronne, obszary zabudowane, wyłączone z zabudowy i przewidziane do zabudowy z rozróżnieniem ich cech funkcjonalnych i postulowanych działań przekształceniowych, stan i kierunki rozwoju infrastruktury usługowej i technicznej, obszary dla których mają być sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz obszary przewidywane do realizacji zadań i programów ponadlokalnych. Studium nie jest aktem prawa miejscowego i nie stanowi podstawy wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

(Źródło: Andrzejewska M. i inni, Warszawa 2007, "O partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym")

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL
Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej