Notice: Cache failed on disk write, class stdClass, path //cache/cmsapi/html/cmsapiDatabase/ddac8c367472d955e41dcc4e01839f2a in /plugins/cmsapi/cmsapi/cmsapi.cache.php on line 55

Notice: Cache failed on disk write, class glossaryGlossaryManager, path //cache/cmsapi/singleton/glossaryGlossaryManager in /plugins/cmsapi/cmsapi/cmsapi.cache.php on line 55

Notice: Cache failed on disk write, class glossaryEntryManager, path //cache/cmsapi/singleton/glossaryEntryManager in /plugins/cmsapi/cmsapi/cmsapi.cache.php on line 55

Notice: Cache failed on disk write, class glossaryEntryManager, path //cache/cmsapi/singleton/glossaryEntryManager in /plugins/cmsapi/cmsapi/cmsapi.cache.php on line 55
MPZP | Słowniczek
startgeoportalprojekty szkół
   Strona główna Słowniczek

Słowniczek

Glossary of terms used on this site

MPZP

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego lub Plan Zagospodarowania; Opracowanie planistyczne – akt prawa miejscowego – ustalające dla obszaru nim objętego, przeznaczenie terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi, z określeniem ich funkcji, zasad zagospodarowania, zasad obsługi w zakresie infrastruktury, a także ustalające, w zależności od potrzeb, lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz inne szczególne warunki wymagające uregulowania planistycznego. Stanowi podstawę: gospodarki gruntami, wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów, wyłączania gruntów ornych i leśnych z produkcji rolniczej lub leśnej, a także innych decyzji wynikających z ustaw szczególnych. Uchwalenie planu wywołuje dla gminy prawnie uregulowane skutki finansowe.

Obejrzyj prezentacje o MPZP

(Źródło: Andrzejewska M. i inni, Warszawa 2007, "O partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym")

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL
Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej