startgeoportalprojekty szkół
   Strona główna Konkurs Regulamin

Regulamin

Cele Konkursu

§1

1. Zainteresowanie uczniów tematyką zrównoważonego planowania rozwoju przestrzennego gminy.

2. Zaangażowanie uczniów w opracowanie indywidualnego-klasowego pomysłu na wizję takiego zagospodarowania przestrzeni gminy, która jest zgodna z ideą rozwoju zrównoważonego.

Założenia Organizacyjne

§2

1. Konkurs organizowany jest w ramach projektu dofinansowanego ze środków NFOŚiGW.

2. Organizatorem konkursu jest Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa, Zakład NFOŚ z siedzibą przy ul. Sobieszyńskiej 8, 00-764 Warszawa.

3. Czas trwania konkursu: luty 2010 – czerwiec 2011

§3

1. Przedmiotem konkursu jest przeprowadzenie konsultacji społecznych na forum szkoły z udziałem rodziców uczniów z innych klas, mieszkańców i gości z urzędu gminy, służb ochrony przyrody np. RDOŚ itp., z wykorzystaniem narzędzia do interaktywnej partycypacji społecznej – portalu Geokonsultacje+.

2.  Szkoły będą prowadziły konsultacje na temat wizji i/lub pomysłów na zrównoważone zagospodarowanie przestrzeni gminy (lub jej określonego miejsca). Wizje te będą prezentowały lokalizację określonych inwestycji – obiektów marzeń i pożądania z punktu widzenia potrzeb młodzieży np. w zakresie rekreacji, sportu i innych obiektów

3. W prezentacji wizji i/lub pomysłów na zrównoważone zagospodarowanie przestrzeni gminy będzie zwrócona szczególna uwaga na określenie potencjalnego oddziaływania „inwestycji marzeń” na obszar cenny przyrodniczo.

4. Ocenie zostaną poddane forma przeprowadzenia konsultacji w  tym w szczególności:

 • liczba pozyskanych opinii i geokomentarzy na portalu konsultacji społecznych,
 • dokumentacja zdjęciowa oraz audiowizualna z przeprowadzonych konsultacji,
 • sprawozdanie z konsultacji wykonywane na platformie Geokonsultacji+

Prace konkursowe będą wprowadzane na portal Geokonsultacje+. Po zakończeniu prac konkursowych na portalu uczestnicy będą wysyłać zdalnie powiadomienie do Organizatora. Od tego momentu prace konkursowe będą oceniane przez komisję.

5. Każda szkoła uczestnicząca w konkursie będzie mogła przeprowadzić nie więcej niż 12 godzin zdalnych konsultacji wspomagających realizację prac konkursowych (przygotowanie map konsultacji). Konsultacji mogą udzielać tylko wskazani specjaliści z zespołu organizatora.

6. Projekty wykonywane przez każdą ze szkół będą aktywne przez okres 3 miesięcy. W tym czasie każda ze szkół musi wprowadzić materiały na portal Geokonsultacji+.

§4

1. Uczestnikami konkursu mogą być klasy, ze szkół gimnazjalnych i licealnych, które zgłoszą się do udziału w całym projekcie, oraz spełnią następujące kryteria:

- wypełnią formularz zgłoszeniowy do projektu;

- pomyślnie przejdą proces rekrutacji (wykonają zadanie kwalifikacyjne mające na celu identyfikację i poznanie obszarów o cennych walorach przyrodniczych w najbliższej okolicy szkoły, określenie potencjalnych zagrożeń dla przyrody wynikających z działalności człowieka i/lub presji);

- dostaną od organizatora e-pakiet edukacyjny;

- będą uczestniczyć w objazdowej lekcji pokazowej.

2. Ostatecznie, do projektu zostanie zakwalifikowanych 50 klas.

Nagrody

§ 5

1. Prace będą oceniane przez Jury w składzie określonym przez Organizatora. O składzie Jury uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni w trakcie lekcji pokazowych.

2. Spośród nadesłanych projektów zostaną wybrane:

- dwa najlepsze projekty (jeden zwycięzca w kategorii gimnazjum i jeden w kategorii liceum);

- dwa wyróżnienia w każdej z kategorii (2 gimnazjum i 2 liceum)

3. Wyniki prac wraz z rezultatami przeprowadzonych konsultacji społecznych zostaną przekazane do urzędów gmin, do potencjalnego wykorzystania.

4. Wyniki prac wraz z rezultatami przeprowadzonych konsultacji społecznych będą przedmiotem prezentacji na pikniku „Partycypacja społeczna dla rozwoju zrównoważonego” zorganizowanego przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

5. Nagrody dla zdobywcy I miejsca (zarówno w kategorii gimnazjum jak i liceum)

 • tablica multimedialna;
 • dla uczniów z klas zwycięskich gimnazjum i liceum pakiet multimedialnych wydawnictw edukacyjnych,
 • upominek edukacyjny dla nauczyciela,
 • pokrycie kosztów dojazdu do Warszawy i udziału w pikniku dla zespołu 10 osób
  i nauczyciela.

6. Nagrody za wyróżnienie (po 2 wyróżnienia w kategorii gimnazjum i w kategorii liceum)

 • GPS,
 • upominki edukacyjne dla uczniów i nauczyciela
 • pokrycie kosztów dojazdu do Warszawy i udziału w pikniku dla zespołu 10 osób
  i nauczyciela (z każdej z wyróżnionych szkół).

Postanowienia końcowe

§7

1. Klasy zgłoszone i zakwalifikowane do konkursu zobowiązane są do zrealizowania wszystkich punktów konkursu oraz nadesłania projektów będących pracami konkursowymi.

2. Nadesłane zgłoszenie konkursowe jest równoznaczne z udzieleniem organizatorowi konkursu przez uczestnika nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie licencji na umieszczenie materiałów z prac konkursowych na stronach internetowych organizatorów konkursu, wykonanie reprodukcji nagrodzonych prac i wyróżnionych prac oraz ich ekspozycję na wystawach pokonkursowych, powielanie zdjęć w materiałach promocyjnych i edukacyjnych związanych z konkursem oraz w innych publikacjach związanych z działalnością organizatorów.

3. Przekazanie projektów konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one naruszały majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich. Oznacza to, że osoba przekazująca prace konkursowe uzyskała pisemna zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach oraz posiada uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w punkcie powyżej.

4. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

5. W razie zaistnienia przyczyn niezależnych od Organizatora zastrzega on sobie prawo do przedłużenia konkursu i zmian w Terminarzu.

6. Dodatkowe pytania można kierować bezpośrednio do Organizatora konkursu UNEP/GRID-Warszawa na adres e-mail: geokonsultacje@gridw.pl lub telefonicznie: +48 22 840 6664.

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej